Adatkezelési Szabályzat- GDPR

Adatkezelési Szabályzat

Bindusar Kft

1. Bevezetés

A Bindusar Kft elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Bindusar KFT a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az Ügyfélkártya Kedvezmény Programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2. A Szabályzat hatálya, alapelvek

A jelen szabályzat alkalmazása az Bindusar Kft honlapján hírlevélre vagy tanfolyamra feliratkozott ügyfelekre vonatkozik.

A Bindusar  Kft a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és európai uniós elvárásoknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

 

A Bindusar Kft elérhetősége: 1174 Budapest, Tancsics ut. 55. 

Adatvédelmi felelősünk: Kothari Mukesh

A Bindusar Kft adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: honlapunkon (bindusaryoga.hu) A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

 

3. Jogi háttér

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),
 • iparági szabályok, ajánlások

Az Infotv. 3. § szerint:

 

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Az Infotv. 5. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha

az érintett ahhoz hozzájárul

 

Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre:

 

 • Az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszik fel az Adatkezelők:
 • név (az Ön azonosítása céljából);
 • e-mail cím (az Ön azonosítása céljából)
 • egészségügyi problémák (az Ön biztonságos gyakorlása céljából, egészségügyi problémák esetén a jógagyakorlatok személyre szabása céljából).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 • A jóga tanfolyamokra, oktatóképzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszik fel az Adatkezelők:
 • név (az Ön azonosítása céljából);
 • lakóhely (a jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok megküldése céljából);
 • telefonszám (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • e-mail cím (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);
 • számlázási cím (számla kiállítása céljából).

 

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

 

 

4. Tájékoztatás

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Bindusar Kft

kapcsolattartó neve: Kothari Mukesh

az adatkezelés célja: marketing

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

a kezelt adatok köre: név, szig szám, születés dátum, email cím, lakcím, telefonszám

 5. Adatbiztonság

Az adatok tárolása a 1b telekom Hungary zrt. szerverein illetve az Bindusar Kft eszközein történik.

 6. Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére a Bindusar Kft részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).