Jóga Mantrák

Vedic chants

Gayatri Mantra for positive thinking and vibes (Highest mantra):

Om Bhuur-Bhuvah Svah, Tat-Savitur-Varennyam |

Bhargo Devasya Dhiimahi, Dhiyo Yo Nah Pracodayaat

Maha mritunjaya Mantra for health and long span (BinduSar mantra):

Om Try-Ambakam Yajaamahe ,Sugandhim Pusstti-Vardhanam

Urvaarukam-Iva Bandhanaan ,Mrtyor-Mukssiiya Maa-mrtaat |

Astanga Mantra

Opening mantra

OM Vande Gurunam Caranaravinde, Sandarsita Svatma Sukhava Bodhe

Nih Sreyase Jangalikayamane, Samsara Halahala Mohasantyai

Abahu Purusakaram, Sankhacakrasi Dharinam

ganesha-mantraSahasra Sirasam Svetam, Pranamami Patanjalim

OM

Closing mantra

OM

 Swasthi prajabhyah paripalayantam

Nyayena margena mahi mahishaha

Gobrahmanebhyaha shubhamastu nityam

Lokaasamastha sukhino bhavanthu

OM shanti shanti shanti

Vinyasa Krama Mantra (ref: Kurma Purana)

Jeevamani bharajathphana   sahasra vidruth vishwambara

Mandalaya ananthaya nagarajaya namaha

Abahu purushakaram shanka chakrasi darinam

Sahasra shirasam shwetam pranavami Patanjalem

Gurubhyo namaha  Devatabhyo namaha

Closingveda

Om Sarveshaam Svastir-Bhavatu |

Sarveshaam Shaantir-Bhavatu |

Sarveshaam Purnnam-Bhavatu |

Sarveshaam Manggalam-Bhavatu |

Om Shaantih Shaantih Shaantih |

Mantra for inner harmony and satisfaction:

Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam Puurnnaat-Purnnam-Udacyate,

Puurnnashya Puurnnam-Aadaaya Puurnnam-Eva-Avashissyate ||

Mantra for healthy food and its nourishment:

Brahmarpanam brahma havir brahmagnau brahmana hutam ll

Brahmaiva tena ghantavyam brahmakarma samadhinaha ll

Om shanti: shanti: shanti: ll

Mantra for world peace:

 om saha nāvavatu

saha nau bhunaktu

saha vīryaṃ karavāvahai

tejasvināvadhītamastu mā vidviṣāvahai

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ